Written by Administrator

 

 ปฏิทินกิจกรรมเดือน "มิถุนายน"    

วัน เดือน ปี กิจกรรม
4-7 มิ.ย. 2562         โครงการค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ค่ายศรียานนท์
7 มิ.ย. 2562         กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
10 มิ.ย. 2562         เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  พระครูใบฎีกาวิรัตน์
รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ  
11 มิ.ย. 2562         การแข่งขันทักษะภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ณ สพป.เพชรบุรี เ่ขต 1
13 มิ.ย. 2562         เวลา 09.00 น.  กิจกรรมวันไหว้ครู
เวลา 13.00 น.  เลือกตั้งประธานนักเรียน
Written by Administrator
การเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิจริง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การเข้าคูหาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การนับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 13 มิถุนายน 2562
ชมภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีนางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนอบน้อม แสดงความกตัญญูกตเวทีตา ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ณ อาคารอเนกประสงค์
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 
 ชมภาพกิจกรรม | อัลบัม#1 | อัลบัม#2
 |
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดการประชุมคระกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ เพื่อชี้แจง
การดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ที่ประชุมทราบ
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้ว
ชมภาพกิจกรรม
 
มอบทุนการศึกษา
พระครูใบฎีกาวิรัตน์  รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา  มอบทุนการศึกษา
แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จำนวน 13 ทุน ทุนละ 500 บาท
และมอบทุนให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันการแต่งเรียงความ เรื่อง
ความกตัญญู โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1-3 ได้รับทุนการศึกษา
จำนวน 1,500 บาท  1,000 บาท  และ 500 บาท ตามลำดับ
วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ชมภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 คน  ร่วมกิจกรรมวัน
สหกรณ์นักเรียน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค
เพชรบุรี โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน
กิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนต่าง ๆ  การประกวดแข่งขันเล่านิทาน
และการเล่นเกมชิงรางวัลต่าง ๆ มากมาย
ชมภาพกิจกรรม
 
โครงการค่ายทักษะชีวิต
ตัวแทนนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมเข้าค่าย
ตามโครงการค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ค่ายศรียานนท์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562
 ชมภาพกิจกรรม
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์  โดยมี
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ชี้แจงนโยบาย การดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ  พร้อมทั้ง
ให้ผู้ปกครองทุกท่านได้ไปพบครูประจำชั้นของบุตรหลานตนเอง
ที่ห้องเรียนเพื่อรับทราบผลการเรียน ความประพฤติ และแนวทาง
ในการดูแลบุตรหลานจากครูประจำชั้น 
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ชมภาพกิจกรรม
 
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  ได้มาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ให้กับโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลาการใน
โรงเรียนทุกท่านปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ชมภาพกิจกรรม
 
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
นางสาวบรรจง กายนาคา  ครูโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  กล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ปีการศึกษา 2562  พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ
การแต่งกายและทรงผมของนักเรียน  และได้แนะนำนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้นักเรียนรู้จัก  วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 ชมภาพกิจกรรม
 
  ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
นางวรรณา บัวทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ประชุมครู
บุคลากรทางการศึกษา  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อวางแผนการดำเนินงานและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน  
บางแก้ว ฯ  วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ชมภาพกิจกรรม