Written by Administrator

  ปฏิทินกิจกรรมเดือน "กันยายน" 

วัน เดือน ปี กิจกรรม
2 ก.ย. 2563   นักเรียนชั้น ม.1-ม.3  อบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพบุรุษสตรีชีวีมีสุข โดย นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เวลา 12.30-14.00 น. 
3 ก.ย. 2563   คณะครูประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teacher & School Quality Program : TSQP2B) เวลา 13.00-15.00 น.
8 ก.ย. 2563  

- นักเรียนชั้น ม.3 ร่วมการอบรมแนะแนวด้านอาชีพและการศึกษาต่อ
ณ โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
- มอบทุนเสมอภาค

10 ก.ย. 2563   - นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 อบรมตามโครงการร่วมรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
- รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
24 ก.ย. 2563   งานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านแหลม
29 ก.ย. 2563   นักเรียนแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูเกษียณอายุราชการ


Written by Administrator
รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก สพป.เพชรบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563
ชมภาพกิจกรรม
โครงการร่วมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการอบรมตามโครงการร่วมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ  เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2563
ชมภาพกิจกรรม
  อบรมแนะแนวด้านอาชีพและการศึกษาต่อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมแนะแนวด้านอาชีพและการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)  เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2563 โดยมีอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  และวิทยาลัยสารพัดช่างมาแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียน
ชมภาพกิจกรรม
  มอบทุนเสมอภาค
โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ดำเนินการมอบทุนเสมอภาคให้แก่นักเรียน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563
ชมภาพกิจกรรม
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teacher & School Quality Program : TSQP2B)
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูรับการอบรมตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP2B) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563
ชมภาพกิจกรรม
  โครงการส่งเสริมสุขภาพบุรุษสตรีชีวีมีสุข
นักศึกษาพยาบาล จากวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี  จัดกิจกรรมการอบรม "โครงการส่งเสริมสุขภาพบุรุษสตรีชีวีมีสุข" ให้กับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ โดยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ หลักโภชนาการและการคุมกำเนิด  เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2563
ชมภาพกิจกรรม 

กิจกรรมยุวเกษตรกร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม  มาประชุมชี้แจงนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 เกี่ยวกับโครงการยุวเกษตรกร  โดยได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงาน งานและกิจกรรมของสมาชิก และประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ รวมทั้งรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มยุวเกษตรกร ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมสถานศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1/2563
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนปีการศึกษา 2562 และแนวทางการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม อาคารร่วมใจพัฒนา
วันที่ 27 สิงหาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม
 
 

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  ได้มาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ให้กับโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลาการในโรงเรียนทุกท่านปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563
 ชมภาพกิจกรรม

รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม"
คณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ที่ส่งผลงานเข้ารับการประเมินและได้รับการพิจารณาประกาศผลให้เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม" โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2563 เข้ารับรางวัล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
วันที่ 22 สิงหาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม
 

ประชุมกลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว
นางวรรณา บัวทอง ผุู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ และประธานกลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษาและการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ณ ห้องประชุม อาคารร่วมใจพัฒนา โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 18 สิงหาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ปี 2563
โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดิน โดยมีกิจกรรมถวายพระพรและการแข่งขันทักษะต่างๆ ของนักเรียน  เช่น การเขียนเรียงความ  การแต่งกลอน การทำการ์ดวันแม่จากคอมพิวเตอร์ การประดิษฐ์ของขวัญให้แม่ และการประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่  วันที่ 11 สิงหาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
นางวรรณา บัวทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  วันที่ 11 สิงหาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
Phetchaburi Top Awards Day
นางวรรณา บัวทอง ผุู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ และนางสาว
ลัดดาวัลย์ พงษ์เขตกรณ์ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องจากประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของ สพป.เพชรบุรี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
วันที่ 3 สิงหาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม
  
มอบเกียรติบัตรประกวดพานไหว้ครู  ปีการศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  จัดกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู  เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  รักการทำงาน  ได้ลงมือปฏิบัติจริงและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน  โดยมีการประกวดพานไหว้ครูในวันไหว้ครูเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 และมอบเกียรติบัตรเมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
| ภาพทำพานไหว้ครูภาพมอบเกียรติบัตร |
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  เนื่องจากต้องการปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย  ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุง      ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
 ชมภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิจริง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม  

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนอบน้อม แสดงความกตัญญูกตเวทีตาระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ณ อาคารสำนักงาน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
ชมภาพกิจกรรม 

  ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  ได้มาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ให้กับโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลาการในโรงเรียนทุกท่านปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม 
รับการนิเทศ ติดตามครั้ง 2 ภาคเรียนที่ 1/2563
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ รับการนิเทศ ติดตามครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก สพป.เพชรบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
 
คัดกรองนักเรียนที่ได้รับทุน
เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับทุนเนื่องจากได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
 
วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วันเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563 นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านมาต้อนรับนักเรียนทุกคนที่หน้าประตูโรงเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขสดชื่น และตื่นเต้นกับวิถีชีวิตใหม่สไตล์ New Normal ในสถานการณ์เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งนักเรียนทุกคนให้ร่วมมือเป็นอย่างดี    
ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 การประชุมแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่
  - รอบเช้า 09.00 น สำหรับผู้ปกครองนั้นเรียนชั้น อ.2-ป.3 และ
  - รอบบ่าย 13.00 น. สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4-ม.3
เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับแนวทางการดูแลบุตรหลานในการมาโรงเรียนให้ปฏิบัติตนตามมาตรการ
ป้องกันโรคโควิด-19 ที่โรงเรียนวางไว้ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในโรงเรียน
ชมภาพกิจกรรม
  

ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
นางวรรณา  บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกท่าน เพื่อร่วมกันวางมาตรการและกำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง แม่ครัว รวมไปถึงแนวปฏิบัติด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563     
ชมภาพกิจกรรม
   
อบรมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว  มาอบรมให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกท่าน  เกี่ยวกับการจัดมาตรการป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563     

ชมภาพกิจกรรม
  

ตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
นางวรรณา  บัวทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ พร้อมด้วย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมกันทำความสะอาด
บริเวณต่างๆ ของโรงเรียน  เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์  เครื่องมือ
การทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่าง ฯลฯ ตามแนวปฏิบัติที่โรงเรียน
ได้วางไว้สำหรับการเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย    
ชมภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายจักรพงษ์  ทองเพ็ชร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ  เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  และความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  พร้อมทั้งได้ให้ขวัญกำลังใจและมอบนโยบายและแนวทางการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563     

ชมภาพกิจกรรม

มอบทุนเสมอภาคที่ได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม
โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ดำเนินการมอบทุนเสมอภาคให้แก่นักเรียน
ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม  จำนวน 26 ทุน ณ อาคารสำนักงาน 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563

ชมภาพกิจกรรม

การดำเนินงานการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ร่วมกันขับเคลื่อนระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ระยะ  ได้แก่
ระยะที่ 1 การสำรวจและวางแผน (7-13 พ.ค. 63)
ระยะที่ 2 การพัฒนา (14-17 พ.ค. 63)
ระยะที่ 3 การทดลอง (18 พ.ค.-30 มิ.ย. 63)
ระยะที่ 4 การปฏิบัติจริง (1 ก.ค.-14 พ.ย. 63)

 ชมภาพกิจกรรม (ระยะที่ 3 การทดลอง)
สัปดาห์ที่ 1 (18-22 พ.ค. 63) >> ชมภาพกิจกรรม
สัปดาห์ที่ 2 (25-29 พ.ค. 63) >> ชมภาพกิจกรรม

  มอบนมโรงเรียน
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ มารับนมโรงเรียนกลับไปดื่มที่บ้าน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ร่วมกันประชุมเพื่อปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ  วันที่ 27 พฤษภาคม 2563นั
ชมภาพกิจกรรม
  มอบทุน
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ  มอบทุน
เสมอภาคภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่นักเรียนจำนวน 10 ทุน ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม
รับการนิเทศ ติดตามครั้ง 1 ภาคเรียนที่ 1/2563
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
รับการนิเทศ ติดตามครั้งที่ 1 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จาก สพป.เพชรบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม
มอบแฟ้มเอกสารประกอบการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ นำแฟ้มเอกสารประกอบการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV ที่ได้จัดทำขึ้นไปส่งมอบให้กับนักเรียนทุกคนที่บ้าน เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นี้
ชมภาพกิจกรรม
 

จัดทำแฟ้มเอกสารประกอบการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV
วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ช่วยกันจัดทำแฟ้มเอกสารประกอบการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV ให้กับนักเรียนทุกคน โดยภายในแฟ้มประกอบด้วยคำชี้แจง ตารางเรียน ช่องทางการรับชม ใบความรู้ ใบงานและแบบฝึกหัด
ชมภาพกิจกรรม 

สำรวจความพร้อมในการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ 
ออกสำรวจความพร้อมของนักเรียนและความต้องการกล่องทีวีดิจิทัลและเครื่องรับโทรทัศน์เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม
 

อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
ร่วมการอบรมผ่านระบบทางไกล เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม