Written by Administrator

 

  ปฏิทินกิจกรรมเดือน "เมษายน" 

วัน เดือน ปี กิจกรรม
1-2 เม.ย. 2564   โครงการ TSQP จัดกิจกรรม KM "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้"
ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรม J-Park อ.เมือง จ.ชลบุรี
8 เม.ย. 2564   กิจกรรมปิดกล่องชอล์ค
9 เม.ย. 2564   - กิจกรรมบัณฑิตน้อยสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
- พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3


Written by Administrator

 

กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2564 ณ อบต.บางแก้ว
วันที่ 10 เมษายน 2564  
 
ชมภาพกิจกรรม 
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 9 เมษายน 2564  
 
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรม "ปิดกล่องชอล์ค" ปีการศึกษา 2563
วันที่ 8 เมษายน 2564  
 
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ TSQP
วันที่ 1-2 เมษายน 2564  
 
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรม "น้องส่งพี่ ที่ บ.ก."
วันที่ 29 มีนาคม 2564  
 
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรม DM
วันที่ 28 มีนาคม 2564  
 
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open class
วันที่ 23 มีนาคม 2564  
 
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมสอบ ONET
วันที่ 20 มีนาคม 2564  
 
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมตรวจโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  
 
ชมภาพกิจกรรม
  กิจกรรมวันคริสต์มาส
วันที่ 25 ธันวาคม 2563  
 ชมภาพกิจกรรม  
  กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ
วันที่ 22 ธันวาคม 2563  
 ชมภาพกิจกรรม  
  ค่ายอาสา พี่สู่น้อง
วันที่ 17 ธันวาคม 2563  
 ชมภาพกิจกรรม  
ครู D.A.R.E.
วันที่ 15 ธันวาคม 2563  
 ชมภาพกิจกรรม  
มอบเกียรติบัตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ 14 ธันวาคม 2563  
 ชมภาพกิจกรรม   
มอบทุนการศึกษา
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ จำนวน 35 ทุน
ทุนละ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 17,500 บาท โดยมีครูเกษร ปานมณี
เป็นตัวแทนในการมอบทุน  วันที่ 8 ธันวาคม 2563  

ชมภาพกิจกรรม    
ประชุมขยายผลการใช้ข้อมูลสารสนเทศ Q-info
หัวหน้าวิชาการและครูแกนนำโครงการ TSQP ของโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ และโรงเรียนในโครงการ TSQP ทุกโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมขยายผลการใช้ข้อมูลสารสนเทศ Q-info ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 7 ธันวาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม   
กิจกรรมเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ปี 2563
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

 ชมภาพกิจกรรม   | ตักบาตร | บำเพ็ญประโยชน์ |
ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอำเภอบ้านแหลม ประจำปี 2563
สมาคมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านแหลม  
จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านของอำเภอบ้านแหลม ณ ห้องประชุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด  วันที่ 4 ธันวาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม  

ประชุมผู้บริหารสมาคมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
อำเภอบ้านแหลม
สมาคมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านแหลม 
จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ชมภาพกิจกรรม  

รับการตรวจลูกน้ำยุงลาย
สาธารณะสุขจังหวัดเพชรบุรี ลงสำรวจลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ชมภาพกิจกรรม  
ศิษย์เก่าบางแก้วฯ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
คุณสุภา หงษ์ทอง ศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ได้นำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ หอยทอด ซาลาเปา ไอศกรีม น้ำแข็งใส ผลไม้ ฯลฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ชมภาพกิจกรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินไปพร้อมกับการพัฒนา
(โครงการ TSQP)
หัวหน้าวิชาการและครูแกนนำโครงการ TSQP เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินไปพร้อมกับการพัฒนา (Developmental Evaluation : DE) ณ ห้องประชุมโรงเรียนโยธินบูรณะ อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563
ชมภาพกิจกรรม 
กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะการทำงาน ได้ลงมือปฏิบัติจริงและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
Online Meeting โครงการ TSQP
ผู้บริหาร หัวหน้าวิชาการและครูแกนนำโครงการ TSQP เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลฯ โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ ZOOM Meetig ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ้างแก้วฯ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 
ชมภาพกิจกรรม
  รับการนิเทศ ติดตามครั้ง 3 ภาคเรียนที่ 1/2563
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ รับการนิเทศ ติดตามครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  จาก สพป.เพชรบุรี เขต 1 เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม 
อบรมเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จัดการอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เรื่องเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 26 ตุลาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม 
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ TSQP
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เข้าร่วมกิจกรรม KM Node 4 เพชรบุรี-ชลบุรี และนำเสนอผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 6 Precess ของ OECD ณ โรงเรียนบ้านหุบบอน  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  ได้มาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ให้กับโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลาการในโรงเรียนทุกท่านปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
อบรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุณกุนยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จัดการอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุณกุนยาในโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ  
วันที่ 21 ตุลาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม 
อบรมโครงการนักเรียนก้าวทัน ยุติการรังแกในโรงเรียน
และสื่อโซเชียลมีเดียว
ทีมงานจากมูลนิธิรักษ์ไทย มาอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ตามโครงการนักเรียนก้าวทัน ยุติการรังแกในโรงเรียนและสื่อโซเชียลมีเดียว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ 
วันที่ 20 ตุลาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม 

งานเกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2563
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้กับคุณครูบรรจง 
กายนาคา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2563

 ชมภาพกิจกรรม
- งานมุทิตาจิตข้าราชการครูฯ อ.บ้านแหลม  24 ก.ย. 63  <คลิก>
- นักเรียนแสดงมุทิตาจิต  วันที่ 30 ก.ย. 63 <คลิก>
- พิธีแสดงมุทิตาจิตและทำบุญโรงเรียน  วันที่ 1 ต.ค. 63 <คลิก>
- งานเกษียณ ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 17-18 ต.ค. 63 
   - วันที่ 17-18 ต.ค. ทัศนศึกษา จ.กาญจนบุรี <คลิก>
   - วันที่ 17 ต.ค. ล่องแพเล่นน้ำ <คลิก>
   - วันที่ 17 ต.ค. กิจกรรมภาคกลางคืน <คลิก>

 

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 1 
จำนวน 4 ช่วงชั้น ได้แก่ ปฐมวัย, ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3 ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teachers & School Quality Program : TSQP) TSQP 2B
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ

 ชมภาพกิจกรรม
- ประชุมครูเตรียมความพร้อม วันที่ 6 ต.ค. 63 <คลิก>
- กิจกรรมในห้องประชุม วันที่ 16 ต.ค. 63 <คลิก>
- Open Class ปฐมวัย วันที่ 16 ต.ค. 63 <คลิก>
- Open Class ป.3 วันที่ 16 ต.ค. 63 <คลิก>
- Open Class ป.4 วันที่ 16 ต.ค. 63 <คลิก>
- Open Class ม.2 วันที่ 16 ต.ค. 63 <คลิก>

  งานทอดกฐิน ประจำปี 2563
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 
- วันที่ 10 ต.ค. 2563 ณ วัดโคมนาราม (วัดในบางแก้ว)
- วันที่ 11 ต.ค. 2563 ณ วัดราษฎร์ศรัทธา
 ชมภาพกิจกรรม | วัดโคมนาราม | วัดราษฎร์ศรัทธา |
  มอบทุนการศึกษา
บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด มอบทุนการศึกษา จำนวน 6,000 บาท ให้กับเด็กชายทรงพล  เชี่ยวเจริญ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยร่วมนำเสนอผลงานประเภทผู้บริหาร เรื่อง การใช้ ADDIE Model ในการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs และประเภทนักเรียน เรื่อง การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นและการขายผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563
ชมภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีบุณยานนท์และคณะแรลลี่
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ร่วมต้อนรับคณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีบุณยานนท์และคณะแรลลี่ ที่มาร่วมบริจาคสิ่งของให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563
ชมภาพกิจกรรม
อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียนตำบลบางแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว ร่วมกันองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียนให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

ชมภาพกิจกรรม
รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก สพป.เพชรบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563
ชมภาพกิจกรรม
โครงการร่วมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการอบรมตามโครงการร่วมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ  เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2563
ชมภาพกิจกรรม
  อบรมแนะแนวด้านอาชีพและการศึกษาต่อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมแนะแนวด้านอาชีพและการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)  เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2563 โดยมีอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  และวิทยาลัยสารพัดช่างมาแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียน
ชมภาพกิจกรรม
  มอบทุนเสมอภาค
โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ดำเนินการมอบทุนเสมอภาคให้แก่นักเรียน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563
ชมภาพกิจกรรม
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teacher & School Quality Program : TSQP2B)
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูรับการอบรมตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP2B) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563
ชมภาพกิจกรรม
  โครงการส่งเสริมสุขภาพบุรุษสตรีชีวีมีสุข
นักศึกษาพยาบาล จากวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี  จัดกิจกรรมการอบรม "โครงการส่งเสริมสุขภาพบุรุษสตรีชีวีมีสุข" ให้กับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ โดยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ หลักโภชนาการและการคุมกำเนิด  เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2563
ชมภาพกิจกรรม 

กิจกรรมยุวเกษตรกร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม  มาประชุมชี้แจงนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 เกี่ยวกับโครงการยุวเกษตรกร  โดยได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงาน งานและกิจกรรมของสมาชิก และประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ รวมทั้งรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มยุวเกษตรกร ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมสถานศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1/2563
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนปีการศึกษา 2562 และแนวทางการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม อาคารร่วมใจพัฒนา
วันที่ 27 สิงหาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม
 
 

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  ได้มาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ให้กับโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลาการในโรงเรียนทุกท่านปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563
 ชมภาพกิจกรรม

รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม"
คณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ที่ส่งผลงานเข้ารับการประเมินและได้รับการพิจารณาประกาศผลให้เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม" โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2563 เข้ารับรางวัล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
วันที่ 22 สิงหาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม
 

ประชุมกลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว
นางวรรณา บัวทอง ผุู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ และประธานกลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษาและการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ณ ห้องประชุม อาคารร่วมใจพัฒนา โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 18 สิงหาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ปี 2563
โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดิน โดยมีกิจกรรมถวายพระพรและการแข่งขันทักษะต่างๆ ของนักเรียน  เช่น การเขียนเรียงความ  การแต่งกลอน การทำการ์ดวันแม่จากคอมพิวเตอร์ การประดิษฐ์ของขวัญให้แม่ และการประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่  วันที่ 11 สิงหาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
นางวรรณา บัวทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  วันที่ 11 สิงหาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
Phetchaburi Top Awards Day
นางวรรณา บัวทอง ผุู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ และนางสาว
ลัดดาวัลย์ พงษ์เขตกรณ์ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องจากประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของ สพป.เพชรบุรี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
วันที่ 3 สิงหาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม
  
มอบเกียรติบัตรประกวดพานไหว้ครู  ปีการศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  จัดกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู  เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  รักการทำงาน  ได้ลงมือปฏิบัติจริงและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน  โดยมีการประกวดพานไหว้ครูในวันไหว้ครูเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 และมอบเกียรติบัตรเมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
| ภาพทำพานไหว้ครูภาพมอบเกียรติบัตร |
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  เนื่องจากต้องการปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย  ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุง      ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
 ชมภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิจริง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม  

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนอบน้อม แสดงความกตัญญูกตเวทีตาระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ณ อาคารสำนักงาน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
ชมภาพกิจกรรม 

  ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  ได้มาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ให้กับโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลาการในโรงเรียนทุกท่านปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม 
รับการนิเทศ ติดตามครั้ง 2 ภาคเรียนที่ 1/2563
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ รับการนิเทศ ติดตามครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก สพป.เพชรบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
 
คัดกรองนักเรียนที่ได้รับทุน
เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับทุนเนื่องจากได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
 
วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วันเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563 นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านมาต้อนรับนักเรียนทุกคนที่หน้าประตูโรงเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขสดชื่น และตื่นเต้นกับวิถีชีวิตใหม่สไตล์ New Normal ในสถานการณ์เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งนักเรียนทุกคนให้ร่วมมือเป็นอย่างดี    
ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 การประชุมแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่
  - รอบเช้า 09.00 น สำหรับผู้ปกครองนั้นเรียนชั้น อ.2-ป.3 และ
  - รอบบ่าย 13.00 น. สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4-ม.3
เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับแนวทางการดูแลบุตรหลานในการมาโรงเรียนให้ปฏิบัติตนตามมาตรการ
ป้องกันโรคโควิด-19 ที่โรงเรียนวางไว้ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในโรงเรียน
ชมภาพกิจกรรม
  

ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
นางวรรณา  บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกท่าน เพื่อร่วมกันวางมาตรการและกำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง แม่ครัว รวมไปถึงแนวปฏิบัติด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563     
ชมภาพกิจกรรม
   
อบรมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว  มาอบรมให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกท่าน  เกี่ยวกับการจัดมาตรการป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563     

ชมภาพกิจกรรม
  

ตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
นางวรรณา  บัวทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ พร้อมด้วย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมกันทำความสะอาด
บริเวณต่างๆ ของโรงเรียน  เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์  เครื่องมือ
การทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่าง ฯลฯ ตามแนวปฏิบัติที่โรงเรียน
ได้วางไว้สำหรับการเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย    
ชมภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายจักรพงษ์  ทองเพ็ชร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ  เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  และความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  พร้อมทั้งได้ให้ขวัญกำลังใจและมอบนโยบายและแนวทางการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563     

ชมภาพกิจกรรม

มอบทุนเสมอภาคที่ได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม
โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ดำเนินการมอบทุนเสมอภาคให้แก่นักเรียน
ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม  จำนวน 26 ทุน ณ อาคารสำนักงาน 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563

ชมภาพกิจกรรม

การดำเนินงานการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ร่วมกันขับเคลื่อนระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ระยะ  ได้แก่
ระยะที่ 1 การสำรวจและวางแผน (7-13 พ.ค. 63)
ระยะที่ 2 การพัฒนา (14-17 พ.ค. 63)
ระยะที่ 3 การทดลอง (18 พ.ค.-30 มิ.ย. 63)
ระยะที่ 4 การปฏิบัติจริง (1 ก.ค.-14 พ.ย. 63)

 ชมภาพกิจกรรม (ระยะที่ 3 การทดลอง)
สัปดาห์ที่ 1 (18-22 พ.ค. 63) >> ชมภาพกิจกรรม
สัปดาห์ที่ 2 (25-29 พ.ค. 63) >> ชมภาพกิจกรรม

  มอบนมโรงเรียน
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ มารับนมโรงเรียนกลับไปดื่มที่บ้าน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ร่วมกันประชุมเพื่อปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ  วันที่ 27 พฤษภาคม 2563นั
ชมภาพกิจกรรม
  มอบทุน
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ  มอบทุน
เสมอภาคภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่นักเรียนจำนวน 10 ทุน ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม
รับการนิเทศ ติดตามครั้ง 1 ภาคเรียนที่ 1/2563
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
รับการนิเทศ ติดตามครั้งที่ 1 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จาก สพป.เพชรบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม
มอบแฟ้มเอกสารประกอบการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ นำแฟ้มเอกสารประกอบการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV ที่ได้จัดทำขึ้นไปส่งมอบให้กับนักเรียนทุกคนที่บ้าน เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นี้
ชมภาพกิจกรรม
 

จัดทำแฟ้มเอกสารประกอบการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV
วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ช่วยกันจัดทำแฟ้มเอกสารประกอบการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV ให้กับนักเรียนทุกคน โดยภายในแฟ้มประกอบด้วยคำชี้แจง ตารางเรียน ช่องทางการรับชม ใบความรู้ ใบงานและแบบฝึกหัด
ชมภาพกิจกรรม 

สำรวจความพร้อมในการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ 
ออกสำรวจความพร้อมของนักเรียนและความต้องการกล่องทีวีดิจิทัลและเครื่องรับโทรทัศน์เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม
 

อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
ร่วมการอบรมผ่านระบบทางไกล เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม