หน้าแรก

Written by Administrator
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562  
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ครบรอบ 87 พรรษา และวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียน บุคลกรใน
โรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดิน ณ โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

ชมภาพกิจกรรม 
 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชมคมอำเภอบ้านแหลม
เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2562

ชมภาพกิจกรรม 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ
ร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ โครงการพระราชดำริฟาร์มทะเล
ตัวอย่าง  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ชมภาพกิจกรรม 

โครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ
ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.1 โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ เข้าร่วม
โครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จัดโดยสำนักการลูกเสือ
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรี และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ณ ค่ายลูกเสือ
แก่งกระจานริเวอร์ไซต์รีสอร์ท ระหว่าง
วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562
ชมภาพกิจกรรม 

แห่เทียนพรรษา 
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้าน
บางแก้ว ฯ รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนและชาวชุมชนบางแก้ว ร่วมกัน
แห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัด 
โคมนาราม (วัดในบางแแก้ว) เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมทำบุญและเป็นการ
สืบสานประเพณีไทย 
เมื่อวัน 15 กรกฎาคม 2562
ชมภาพกิจกรรม 

 

ทัศนศึกษา ณ จังหวัดราชบุรี 
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้าน
บางแก้ว ฯ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จ.ราชบุรี ได้แก่ ฟาร์มแกะนิวแลนด์ ซึ่ง
ตั้งอยู่ที่ อ.สวนผึ้ง 
โครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม และร้านตุ๊กตาโอปอ
ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.โพธาราม และกาดวิถีชุมชนคูบัว ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง
เมื่อวัน 12 กรกฎาคม 2562
 ชมภาพกิจกรรม
 
| อัลบัม#1 | อัลบัม#2 |

โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 1 คน เข้าร่วมการอบรมโครงการ
ว้ยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
สพป.เพชรบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
 ชมภาพกิจกรรม
 

รับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ รับการตรวจสอบการดำเนินงานการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จากคณะผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุมโรงเรียน
บ้านบางแก้ว ฯ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
 ชมภาพกิจกรรม
 

 

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ร่วมงาน
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครบรอบ 16 ปี และรับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
1. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 3
2. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 3
3. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ณ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ชมภาพกิจกรรม
 | อัลบัม#1 | อัลบัม#2 | อัลบัม#3 |
(ที่มา : ขอบคุณรูปภาพจาก สพป.เพชรบุรี เขต 1)

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  ได้มาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ให้กับโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลาการใน
โรงเรียนทุกท่านปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ชมภาพกิจกรรม
 

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
กลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม โดยมีกิจกรรมเดินสวนสนามของกองลูกเสือ-เนตรนารีจากโรงเรียนต่าง ๆ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ
ณ สนามโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
 ชมภาพกิจกรรม
| ฝึกซ้อม | เตรียมสถานที่ | วันจริง#1 | วันจริง#2 |

อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ เข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติ
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1  วันที่ 29 มิถุนายน 2562
ชมภาพกิจกรรม | ภาพจากกลุ่มนิเทศ ฯ

(ที่มา : ขอบคุณรูปภาพจากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1)

เลี้ยงต้อนรับ เลี้ยงส่ง เลี้ยงแสดงความยินดี
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ
พร้อมใจกันเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เลี้ยงส่ง
นักศึกษาสังเกตการสอน และเลี้ยงแสดงความยินดีกับคุณครูไพลิน
ทิพย์ทิม และคุณครูวิไลวรรณ ทองรุ่ง เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทาน
ปริญาบัตรหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ร้านส้มตำ
บางแก้ว  วันที่ 29 มิถุนายน 2562
ชมภาพกิจกรรม

การอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ปีงบประมาณ 2562 ให้กับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3
ของโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน-
บางแก้ว ฯ  วันที่ 28 มิถุนายน 2562
ชมภาพกิจกรรม

การอบรมโครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วจัดทำโครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ให้กับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3
ของโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวและปลูกฝังให้เกิดความรักความอบอุ่นและความผาสุกใน
ครอบครัวและสังคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ
วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญและตระหนักในคุณค่าของ
ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
ทักษะภาษาไทยต่าง ๆ การประกวดจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับสุนทรภู่ และ 
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภาษาไทย  วันที่ 26 มิถุนายน 2562
 ชมภาพกิจกรรม
| อัลบัม#1 | อัลบัม#2 |

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ร่วมเดินรณรงค์
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในชุมชน
ตำบลบางแแก้วเห็นความสำคัญและตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ชมภาพกิจกรรม
รับการนิเทศติดตาม ภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ รับการนิเทศติดตามด้านการบริหารจัดการและ
การจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากคณะนิเทศ
ติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  วันที่ 21 มิถุนายน 2562
ชมภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำ
ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิจริง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การเข้าคูหาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การนับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 13 มิถุนายน 2562
ชมภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีนางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนอบน้อม แสดงความกตัญญูกตเวทีตา ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ณ อาคารอเนกประสงค์
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 
 ชมภาพกิจกรรม
| อัลบัม#1 | อัลบัม#2
 |
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดการประชุมคระกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ เพื่อชี้แจง
การดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ที่ประชุมทราบ
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้ว
ชมภาพกิจกรรม
 
มอบทุนการศึกษา
พระครูใบฎีกาวิรัตน์  รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา  มอบทุนการศึกษา
แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จำนวน 13 ทุน ทุนละ 500 บาท
และมอบทุนให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันการแต่งเรียงความ เรื่อง
ความกตัญญู โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1-3 ได้รับทุนการศึกษา
จำนวน 1,500 บาท  1,000 บาท  และ 500 บาท ตามลำดับ
วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ชมภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 คน  ร่วมกิจกรรมวัน
สหกรณ์นักเรียน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค
เพชรบุรี โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน
กิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนต่าง ๆ  การประกวดแข่งขันเล่านิทาน
และการเล่นเกมชิงรางวัลต่าง ๆ มากมาย
ชมภาพกิจกรรม
 
โครงการค่ายทักษะชีวิต
ตัวแทนนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมเข้าค่าย
ตามโครงการค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ค่ายศรียานนท์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562
 ชมภาพกิจกรรม
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์  โดยมี
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ชี้แจงนโยบาย การดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ  พร้อมทั้ง
ให้ผู้ปกครองทุกท่านได้ไปพบครูประจำชั้นของบุตรหลานตนเอง
ที่ห้องเรียนเพื่อรับทราบผลการเรียน ความประพฤติ และแนวทาง
ในการดูแลบุตรหลานจากครูประจำชั้น 
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ชมภาพกิจกรรม
 
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  ได้มาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ให้กับโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลาการใน
โรงเรียนทุกท่านปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ชมภาพกิจกรรม
 
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
นางสาวบรรจง กายนาคา  ครูโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  กล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ปีการศึกษา 2562  พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ
การแต่งกายและทรงผมของนักเรียน  และได้แนะนำนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้นักเรียนรู้จัก  วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 ชมภาพกิจกรรม
 
  ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
นางวรรณา บัวทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ประชุมครู
บุคลากรทางการศึกษา  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อวางแผนการดำเนินงานและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน  
บางแก้ว ฯ  วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ชมภาพกิจกรรม