หน้าแรก

Written by Administrator

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
นางวรรณา บัวทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ มอบ
เกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)  ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562  จำนวน 6 กิจกรรม  
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
กลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ
-เนตรนารีสามัญ  ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายครูเชียร
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562
 ชมภาพกิจกรรม

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว
ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562
ชมภาพกิจกรรม

สอบธรรมศึกษา
นักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ร่วมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี  โท
และเอก ณ สนามสอบในอำเภอบ้านแหลม
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ชมภาพกิจกรรม

ร่วมงาน "หอมกลิ่นดอกเกลือ"
นักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ร่วมกิจกรรมการแสดงชุด "ระบำ
เกลือ"  เนื่องในโอกาสเปิดงาน "หอมกลิ่นดอกเกลือ"  มหกรรมเกลือทะเลเพชรสมุทรคีรี ณ สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.เพชรบุรี
เขต 1 จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี
ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562
ชมภาพกิจกรรม

ผอ. สพป.เพชรบุรี เขต 1 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ
โดยได้ให้ขวัญกำลังใจและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา
พร้อมทั้งคำแนะนำต่าง ๆ กับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกท่าน
อย่างเป็นกัลยาณมิตร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 

ชมภาพกิจกรรม

งานทอดกฐินวัดโคมนาราม ประจำปี 2562
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  ร่วมงานทอด
กฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ.2562 ณ วัดโคมนาราม (วัดในบางแก้ว)
ได้ยอดเงินทำบุญทั้งสิ้น 838,086 บาท 
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 

ชมภาพกิจกรรม

 

ค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้ว
เมื่อวันที่ 1-3 ตุลาคม 2562 

 
ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ชั้น ป.3 - ป.5 >> ชมภาพกิจกรรม 
วันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 ชั้น ป.6 - ม.3 >> ชมภาพกิจกรรม 

กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ 
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  พร้อมด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครูและบุคลากร
ทางการทางการศึกษา ได้ร่วมใจกันจัดงานเนื่องในโอกาสเกษียณ
อายุราชการให้กับ นางสมใจ เลียงวัน  ครูชำนาญการพิเศษ  ที่จะ
เกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้

 ชมภาพกิจกรรม
- งานเกษียณ (ชมรมผู้บริหาร ฯ อ.บ้านแหลม) 
วันที่ 18 กันยายน 2562 

>> 
| อัลบัม#1 |
- งานมุทิตาจิต วันที่ 25 กันยายน 2562
>> |
อัลบัม#1 |
- งานเกษียณ วันที่ 26 กันยายน 2562  
>>อัลบัม#1 | อัลบัม#2 |

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน กลุ่มเครือข่ายที่ 9 ปีการศึกษา 2562
นางวรรณา บัวทอง ประธานกลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว จัดประชุม
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ วันที่ 13 กันยายน 2562

ชมภาพกิจกรรม