หน้าแรก

Written by Administrator
 

วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ร่วมกิจกรรมวันครู
ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 
อ.เมือง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

 ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและในโอกาสวันอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ พ.ศ.2563  ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากทะเล  
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563
ชมภาพกิจกรรม 
  

วันเด็กแห่งชาติ ณ อบต.บางแก้ว 
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  ร่วมกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563
ชมภาพกิจกรรม 
 
ต้อนรับคณะผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในโอกาส
มาศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย และโครงการ
ฟาร์มทะเลตัวอย่าง 
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563
 ชมภาพกิจกรรม
 
วันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้าน
บางแก้ว ฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
ณ โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563
ชมภาพกิจกรรม 
สวัสดีปีใหม่ 2563 กลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายที่ 9 บางแก้ว ร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่
ประจำปี 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
อ.บ้านแหลม จ.เพชบุรี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 
ชมภาพกิจกรรม
สวัสดีปีใหม่คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ ปี 2563
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียน
บ้านบางแก้ว ฯ นำกระเช้าของขวัญไปมอบแด่คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ทุกท่าน  เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ 2563  
เมื่อวันที่ 2-3 มกราคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
 
 

งาน "คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าบางแก้ว"
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ได้จัดงาน "คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าบางแก้ว"
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยภาคเช้ามีพิธีสงฆ์เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศ
แด่ครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว และภาคกลางคืนมีพิธีไหว้ครู การแสดงของนักเรียนและชุมชน งานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมการร้องเพลง ฯลฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 

 ชมภาพกิจกรรม 
ภาคเช้า-พิธีสงฆ์ >> ชมภาพกิจกรรม
ภาคกลางคืน#1-งานเลี้ยงสังสรรค์ >> ชมภาพกิจกรรม
ภาคกลางคืน#2-งานเลี้ยงสังสรรค์ >> ชมภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
นางวรรณา บัวทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ มอบ
เกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)  ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562  จำนวน 6 กิจกรรม 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
กลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ
-เนตรนารีสามัญ  ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายครูเชียร
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562
 ชมภาพกิจกรรม

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว
ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562
ชมภาพกิจกรรม

สอบธรรมศึกษา
นักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ร่วมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี  โท
และเอก ณ สนามสอบในอำเภอบ้านแหลม
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ชมภาพกิจกรรม

ร่วมงาน "หอมกลิ่นดอกเกลือ"
นักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ร่วมกิจกรรมการแสดงชุด "ระบำ
เกลือ"  เนื่องในโอกาสเปิดงาน "หอมกลิ่นดอกเกลือ"  มหกรรมเกลือทะเลเพชรสมุทรคีรี ณ สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.เพชรบุรี
เขต 1 จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี
ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562
ชมภาพกิจกรรม

ผอ. สพป.เพชรบุรี เขต 1 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ
โดยได้ให้ขวัญกำลังใจและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา
พร้อมทั้งคำแนะนำต่าง ๆ กับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกท่าน
อย่างเป็นกัลยาณมิตร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 

ชมภาพกิจกรรม

งานทอดกฐินวัดโคมนาราม ประจำปี 2562
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  ร่วมงานทอด
กฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ.2562 ณ วัดโคมนาราม (วัดในบางแก้ว)
ได้ยอดเงินทำบุญทั้งสิ้น 838,086 บาท 
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 

ชมภาพกิจกรรม

 

ค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้ว
เมื่อวันที่ 1-3 ตุลาคม 2562 

 
ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ชั้น ป.3 - ป.5 >> ชมภาพกิจกรรม 
วันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 ชั้น ป.6 - ม.3 >> ชมภาพกิจกรรม 

กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ 
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  พร้อมด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครูและบุคลากร
ทางการทางการศึกษา ได้ร่วมใจกันจัดงานเนื่องในโอกาสเกษียณ
อายุราชการให้กับ นางสมใจ เลียงวัน  ครูชำนาญการพิเศษ  ที่จะ
เกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้

 ชมภาพกิจกรรม
- งานเกษียณ (ชมรมผู้บริหาร ฯ อ.บ้านแหลม) 
วันที่ 18 กันยายน 2562 

>> 
| อัลบัม#1 |
- งานมุทิตาจิต วันที่ 25 กันยายน 2562
>> |
อัลบัม#1 |
- งานเกษียณ วันที่ 26 กันยายน 2562  
>>อัลบัม#1 | อัลบัม#2 |

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน กลุ่มเครือข่ายที่ 9 ปีการศึกษา 2562
นางวรรณา บัวทอง ประธานกลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว จัดประชุม
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ วันที่ 13 กันยายน 2562

ชมภาพกิจกรรม