หน้าแรก

Written by Administrator

 

มอบทุนการศึกษา
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ จำนวน 35 ทุน
ทุนละ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 17,500 บาท โดยมีครูเกษร ปานมณี
เป็นตัวแทนในการมอบทุน  วันที่ 8 ธันวาคม 2563  

ชมภาพกิจกรรม    
ประชุมขยายผลการใช้ข้อมูลสารสนเทศ Q-info
หัวหน้าวิชาการและครูแกนนำโครงการ TSQP ของโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ และโรงเรียนในโครงการ TSQP ทุกโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมขยายผลการใช้ข้อมูลสารสนเทศ Q-info ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 7 ธันวาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม   
กิจกรรมเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ปี 2563
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

 ชมภาพกิจกรรม   | ตักบาตร | บำเพ็ญประโยชน์ |
ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอำเภอบ้านแหลม ประจำปี 2563
สมาคมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านแหลม  
จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านของอำเภอบ้านแหลม ณ ห้องประชุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด  วันที่ 4 ธันวาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม  

ประชุมผู้บริหารสมาคมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
อำเภอบ้านแหลม
สมาคมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านแหลม 
จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ชมภาพกิจกรรม  

รับการตรวจลูกน้ำยุงลาย
สาธารณะสุขจังหวัดเพชรบุรี ลงสำรวจลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ชมภาพกิจกรรม  
ศิษย์เก่าบางแก้วฯ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
คุณสุภา หงษ์ทอง ศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ได้นำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ หอยทอด ซาลาเปา ไอศกรีม น้ำแข็งใส ผลไม้ ฯลฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ชมภาพกิจกรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินไปพร้อมกับการพัฒนา
(โครงการ TSQP)
หัวหน้าวิชาการและครูแกนนำโครงการ TSQP เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินไปพร้อมกับการพัฒนา (Developmental Evaluation : DE) ณ ห้องประชุมโรงเรียนโยธินบูรณะ อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563
ชมภาพกิจกรรม 
กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะการทำงาน ได้ลงมือปฏิบัติจริงและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
Online Meeting โครงการ TSQP
ผู้บริหาร หัวหน้าวิชาการและครูแกนนำโครงการ TSQP เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลฯ โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ ZOOM Meetig ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ้างแก้วฯ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 
ชมภาพกิจกรรม
  รับการนิเทศ ติดตามครั้ง 3 ภาคเรียนที่ 1/2563
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ รับการนิเทศ ติดตามครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  จาก สพป.เพชรบุรี เขต 1 เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม 
อบรมเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จัดการอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เรื่องเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 26 ตุลาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม 
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ TSQP
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เข้าร่วมกิจกรรม KM Node 4 เพชรบุรี-ชลบุรี และนำเสนอผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 6 Precess ของ OECD ณ โรงเรียนบ้านหุบบอน  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  ได้มาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ให้กับโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลาการในโรงเรียนทุกท่านปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
อบรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุณกุนยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จัดการอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุณกุนยาในโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ  
วันที่ 21 ตุลาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม 
อบรมโครงการนักเรียนก้าวทัน ยุติการรังแกในโรงเรียน
และสื่อโซเชียลมีเดียว
ทีมงานจากมูลนิธิรักษ์ไทย มาอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ตามโครงการนักเรียนก้าวทัน ยุติการรังแกในโรงเรียนและสื่อโซเชียลมีเดียว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ 
วันที่ 20 ตุลาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม 

งานเกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2563
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้กับคุณครูบรรจง 
กายนาคา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2563

 ชมภาพกิจกรรม
- งานมุทิตาจิตข้าราชการครูฯ อ.บ้านแหลม  24 ก.ย. 63  <คลิก>
- นักเรียนแสดงมุทิตาจิต  วันที่ 30 ก.ย. 63 <คลิก>
- พิธีแสดงมุทิตาจิตและทำบุญโรงเรียน  วันที่ 1 ต.ค. 63 <คลิก>
- งานเกษียณ ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 17-18 ต.ค. 63 
   - วันที่ 17-18 ต.ค. ทัศนศึกษา จ.กาญจนบุรี <คลิก>
   - วันที่ 17 ต.ค. ล่องแพเล่นน้ำ <คลิก>
   - วันที่ 17 ต.ค. กิจกรรมภาคกลางคืน <คลิก>

 

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 1 
จำนวน 4 ช่วงชั้น ได้แก่ ปฐมวัย, ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3 ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teachers & School Quality Program : TSQP) TSQP 2B
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ

 ชมภาพกิจกรรม
- ประชุมครูเตรียมความพร้อม วันที่ 6 ต.ค. 63 <คลิก>
- กิจกรรมในห้องประชุม วันที่ 16 ต.ค. 63 <คลิก>
- Open Class ปฐมวัย วันที่ 16 ต.ค. 63 <คลิก>
- Open Class ป.3 วันที่ 16 ต.ค. 63 <คลิก>
- Open Class ป.4 วันที่ 16 ต.ค. 63 <คลิก>
- Open Class ม.2 วันที่ 16 ต.ค. 63 <คลิก>

  งานทอดกฐิน ประจำปี 2563
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 
- วันที่ 10 ต.ค. 2563 ณ วัดโคมนาราม (วัดในบางแก้ว)
- วันที่ 11 ต.ค. 2563 ณ วัดราษฎร์ศรัทธา
 ชมภาพกิจกรรม | วัดโคมนาราม | วัดราษฎร์ศรัทธา |
  มอบทุนการศึกษา
บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด มอบทุนการศึกษา จำนวน 6,000 บาท ให้กับเด็กชายทรงพล  เชี่ยวเจริญ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยร่วมนำเสนอผลงานประเภทผู้บริหาร เรื่อง การใช้ ADDIE Model ในการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs และประเภทนักเรียน เรื่อง การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นและการขายผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563
ชมภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีบุณยานนท์และคณะแรลลี่
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ร่วมต้อนรับคณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีบุณยานนท์และคณะแรลลี่ ที่มาร่วมบริจาคสิ่งของให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563
ชมภาพกิจกรรม
อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียนตำบลบางแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว ร่วมกันองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียนให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

ชมภาพกิจกรรม
รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก สพป.เพชรบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563
ชมภาพกิจกรรม
โครงการร่วมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการอบรมตามโครงการร่วมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ  เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2563
ชมภาพกิจกรรม
  อบรมแนะแนวด้านอาชีพและการศึกษาต่อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมแนะแนวด้านอาชีพและการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)  เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2563 โดยมีอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  และวิทยาลัยสารพัดช่างมาแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียน
ชมภาพกิจกรรม
  มอบทุนเสมอภาค
โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ดำเนินการมอบทุนเสมอภาคให้แก่นักเรียน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563
ชมภาพกิจกรรม
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teacher & School Quality Program : TSQP2B)
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูรับการอบรมตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP2B) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563
ชมภาพกิจกรรม
  โครงการส่งเสริมสุขภาพบุรุษสตรีชีวีมีสุข
นักศึกษาพยาบาล จากวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี  จัดกิจกรรมการอบรม "โครงการส่งเสริมสุขภาพบุรุษสตรีชีวีมีสุข" ให้กับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ โดยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ หลักโภชนาการและการคุมกำเนิด  เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2563
ชมภาพกิจกรรม 

กิจกรรมยุวเกษตรกร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม  มาประชุมชี้แจงนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 เกี่ยวกับโครงการยุวเกษตรกร  โดยได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงาน งานและกิจกรรมของสมาชิก และประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ รวมทั้งรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มยุวเกษตรกร ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมสถานศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1/2563
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนปีการศึกษา 2562 และแนวทางการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม อาคารร่วมใจพัฒนา
วันที่ 27 สิงหาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม
 
 

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  ได้มาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ให้กับโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลาการในโรงเรียนทุกท่านปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563
 ชมภาพกิจกรรม

รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม"
คณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ที่ส่งผลงานเข้ารับการประเมินและได้รับการพิจารณาประกาศผลให้เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม" โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2563 เข้ารับรางวัล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
วันที่ 22 สิงหาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม
 

ประชุมกลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว
นางวรรณา บัวทอง ผุู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ และประธานกลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษาและการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ณ ห้องประชุม อาคารร่วมใจพัฒนา โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 18 สิงหาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ปี 2563
โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดิน โดยมีกิจกรรมถวายพระพรและการแข่งขันทักษะต่างๆ ของนักเรียน  เช่น การเขียนเรียงความ  การแต่งกลอน การทำการ์ดวันแม่จากคอมพิวเตอร์ การประดิษฐ์ของขวัญให้แม่ และการประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่  วันที่ 11 สิงหาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
นางวรรณา บัวทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  วันที่ 11 สิงหาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
Phetchaburi Top Awards Day
นางวรรณา บัวทอง ผุู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ และนางสาว
ลัดดาวัลย์ พงษ์เขตกรณ์ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องจากประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของ สพป.เพชรบุรี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
วันที่ 3 สิงหาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม
  
มอบเกียรติบัตรประกวดพานไหว้ครู  ปีการศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  จัดกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู  เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  รักการทำงาน  ได้ลงมือปฏิบัติจริงและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน  โดยมีการประกวดพานไหว้ครูในวันไหว้ครูเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 และมอบเกียรติบัตรเมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
| ภาพทำพานไหว้ครูภาพมอบเกียรติบัตร |
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  เนื่องจากต้องการปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย  ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุง      ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
 ชมภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิจริง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม  

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนอบน้อม แสดงความกตัญญูกตเวทีตาระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ณ อาคารสำนักงาน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
ชมภาพกิจกรรม 

  ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  ได้มาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ให้กับโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลาการในโรงเรียนทุกท่านปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม 
รับการนิเทศ ติดตามครั้ง 2 ภาคเรียนที่ 1/2563
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ รับการนิเทศ ติดตามครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก สพป.เพชรบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
 
คัดกรองนักเรียนที่ได้รับทุน
เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับทุนเนื่องจากได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
 
วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วันเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563 นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านมาต้อนรับนักเรียนทุกคนที่หน้าประตูโรงเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขสดชื่น และตื่นเต้นกับวิถีชีวิตใหม่สไตล์ New Normal ในสถานการณ์เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งนักเรียนทุกคนให้ร่วมมือเป็นอย่างดี    
ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 การประชุมแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่
  - รอบเช้า 09.00 น สำหรับผู้ปกครองนั้นเรียนชั้น อ.2-ป.3 และ
  - รอบบ่าย 13.00 น. สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4-ม.3
เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับแนวทางการดูแลบุตรหลานในการมาโรงเรียนให้ปฏิบัติตนตามมาตรการ
ป้องกันโรคโควิด-19 ที่โรงเรียนวางไว้ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในโรงเรียน
ชมภาพกิจกรรม
  

ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
นางวรรณา  บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกท่าน เพื่อร่วมกันวางมาตรการและกำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง แม่ครัว รวมไปถึงแนวปฏิบัติด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563     
ชมภาพกิจกรรม
   
อบรมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว  มาอบรมให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกท่าน  เกี่ยวกับการจัดมาตรการป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563     

ชมภาพกิจกรรม
  

ตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
นางวรรณา  บัวทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ พร้อมด้วย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมกันทำความสะอาด
บริเวณต่างๆ ของโรงเรียน  เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์  เครื่องมือ
การทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่าง ฯลฯ ตามแนวปฏิบัติที่โรงเรียน
ได้วางไว้สำหรับการเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย    
ชมภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายจักรพงษ์  ทองเพ็ชร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ  เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  และความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  พร้อมทั้งได้ให้ขวัญกำลังใจและมอบนโยบายและแนวทางการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563     

ชมภาพกิจกรรม

มอบทุนเสมอภาคที่ได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม
โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ดำเนินการมอบทุนเสมอภาคให้แก่นักเรียน
ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม  จำนวน 26 ทุน ณ อาคารสำนักงาน 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563

ชมภาพกิจกรรม

การดำเนินงานการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ร่วมกันขับเคลื่อนระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ระยะ  ได้แก่
ระยะที่ 1 การสำรวจและวางแผน (7-13 พ.ค. 63)
ระยะที่ 2 การพัฒนา (14-17 พ.ค. 63)
ระยะที่ 3 การทดลอง (18 พ.ค.-30 มิ.ย. 63)
ระยะที่ 4 การปฏิบัติจริง (1 ก.ค.-14 พ.ย. 63)

 ชมภาพกิจกรรม (ระยะที่ 3 การทดลอง)
สัปดาห์ที่ 1 (18-22 พ.ค. 63) >> ชมภาพกิจกรรม
สัปดาห์ที่ 2 (25-29 พ.ค. 63) >> ชมภาพกิจกรรม

  มอบนมโรงเรียน
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ มารับนมโรงเรียนกลับไปดื่มที่บ้าน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ร่วมกันประชุมเพื่อปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ  วันที่ 27 พฤษภาคม 2563นั
ชมภาพกิจกรรม
  มอบทุน
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ  มอบทุน
เสมอภาคภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่นักเรียนจำนวน 10 ทุน ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม
รับการนิเทศ ติดตามครั้ง 1 ภาคเรียนที่ 1/2563
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
รับการนิเทศ ติดตามครั้งที่ 1 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จาก สพป.เพชรบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม
มอบแฟ้มเอกสารประกอบการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ นำแฟ้มเอกสารประกอบการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV ที่ได้จัดทำขึ้นไปส่งมอบให้กับนักเรียนทุกคนที่บ้าน เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นี้
ชมภาพกิจกรรม
 

จัดทำแฟ้มเอกสารประกอบการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV
วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ช่วยกันจัดทำแฟ้มเอกสารประกอบการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV ให้กับนักเรียนทุกคน โดยภายในแฟ้มประกอบด้วยคำชี้แจง ตารางเรียน ช่องทางการรับชม ใบความรู้ ใบงานและแบบฝึกหัด
ชมภาพกิจกรรม 

สำรวจความพร้อมในการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ 
ออกสำรวจความพร้อมของนักเรียนและความต้องการกล่องทีวีดิจิทัลและเครื่องรับโทรทัศน์เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม
 

อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
ร่วมการอบรมผ่านระบบทางไกล เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม