หน้าแรก

Written by Administrator

 

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายจักรพงษ์  ทองเพ็ชร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ  เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  และความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  พร้อมทั้งได้ให้ขวัญกำลังใจและมอบนโยบายและแนวทางการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563     

ชมภาพกิจกรรม

มอบทุนเสมอภาคที่ได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม
โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ดำเนินการมอบทุนเสมอภาคให้แก่นักเรียน
ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม  จำนวน 26 ทุน ณ อาคารสำนักงาน 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563

ชมภาพกิจกรรม

การดำเนินงานการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ร่วมกันขับเคลื่อนระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ระยะ  ได้แก่
ระยะที่ 1 การสำรวจและวางแผน (7-13 พ.ค. 63)
ระยะที่ 2 การพัฒนา (14-17 พ.ค. 63)
ระยะที่ 3 การทดลอง (18 พ.ค.-30 มิ.ย. 63)
ระยะที่ 4 การปฏิบัติจริง (1 ก.ค.-14 พ.ย. 63)

 ชมภาพกิจกรรม (ระยะที่ 3 การทดลอง)
สัปดาห์ที่ 1 (18-22 พ.ค. 63) >> ชมภาพกิจกรรม
สัปดาห์ที่ 2 (25-29 พ.ค. 63) >> ชมภาพกิจกรรม

  มอบนมโรงเรียน
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ มารับนมโรงเรียนกลับไปดื่มที่บ้าน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม
  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ร่วมกันประชุมเพื่อปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ  วันที่ 27 พฤษภาคม 2563นั
ชมภาพกิจกรรม
  มอบทุน
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ  มอบทุน
เสมอภาคภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่นักเรียนจำนวน 10 ทุน ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม
รับการนิเทศ ติดตามครั้ง 1
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
รับการนิเทศ ติดตามครั้งที่ 1 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จาก สพป.เพชรบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม
มอบแฟ้มเอกสารประกอบการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ นำแฟ้มเอกสารประกอบการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV ที่ได้จัดทำขึ้นไปส่งมอบให้กับนักเรียนทุกคนที่บ้าน เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นี้
ชมภาพกิจกรรม
 

จัดทำแฟ้มเอกสารประกอบการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV
วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ช่วยกันจัดทำแฟ้มเอกสารประกอบการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV ให้กับนักเรียนทุกคน โดยภายในแฟ้มประกอบด้วยคำชี้แจง ตารางเรียน ช่องทางการรับชม ใบความรู้ ใบงานและแบบฝึกหัด
ชมภาพกิจกรรม 

สำรวจความพร้อมในการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ 
ออกสำรวจความพร้อมของนักเรียนและความต้องการกล่องทีวีดิจิทัลและเครื่องรับโทรทัศน์เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม
 

อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
ร่วมการอบรมผ่านระบบทางไกล เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ชมภาพกิจกรรม