หน้าแรก

Written by Administrator

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

วิทยฐานะ :

วุฒิการศึกษา :

วันที่เข้ารับราชการ :

วันที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนนี้ :

วันที่เกษียณอายุราชการ :

นางสาวบรรจง  กายนาคา

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.  ภาษาอังกฤษ

11  พฤษภาคม  2524

24 สิงหาคม 2532

30 กันยายน 2563