หน้าแรก

Written by Administrator

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

วิทยฐานะ :

วุฒิการศึกษา :

วันที่เข้ารับราชการ :

วันที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนนี้ :

นางเกษร  ปานมณี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.  การประถมศึกษา

21  มิถุนายน  2526

8 ตุลาคม 2535