หน้าแรก

Written by Administrator

  ปฏิทินกิจกรรมเดือน "กันยายน" 

วัน เดือน ปี กิจกรรม
2 ก.ย. 2563   นักเรียนชั้น ม.1-ม.3  อบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพบุรุษสตรีชีวีมีสุข โดย นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เวลา 12.30-14.00 น. 
3 ก.ย. 2563   คณะครูประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teacher & School Quality Program : TSQP2B) เวลา 13.00-15.00 น.
8 ก.ย. 2563  

- นักเรียนชั้น ม.3 ร่วมการอบรมแนะแนวด้านอาชีพและการศึกษาต่อ
ณ โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
- มอบทุนเสมอภาค

10 ก.ย. 2563   - นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 อบรมตามโครงการร่วมรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
- รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
24 ก.ย. 2563   งานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านแหลม
29 ก.ย. 2563   นักเรียนแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูเกษียณอายุราชการ