หน้าแรก

Written by Administrator

  ปฏิทินกิจกรรมเดือน "ตุลาคม" 

วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 ต.ค. 2563   กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณาราชการ ปี 2563
แด่คุณครูบรรจง กายนาคา
10-11 ต.ค. 2563   คณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ร่วมงานทอดกฐิน
- วันที่ 10 ต.ค. 63  งานทอดกฐินวัดโคมนาราม (วัดในบางแก้ว)
- วันที่ 11 ต.ค. 63  งานทอดกฐินวัดราษฎร์ศรัทธา
16 ต.ค. 2563   กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Classes) 4 ระดับชั้น
17-18 ต.ค. 2563   กิจกรรมเกษียณอายุราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
20 ต.ค. 2563   มูลนิธิรักษ์ไทยอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
เกี่ยวกับการล้อ แกล้ง รังแกกันในโรงเรียน
24 ต.ค. 2563   ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Node4 เพชรบุรี-ชลบุรี ณ โรงเรียนบ้านหุบบอน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี