หน้าแรก

Written by Administrator

  ปฏิทินกิจกรรมเดือน "มกราคม" 

วัน เดือน ปี กิจกรรม
4-31 ม.ค. 2564   โรงเรียนปิดด้วยเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
และการมอบหมายงานให้นักเรียนทำที่บ้าน