หน้าแรก

Written by Administrator

  ปฏิทินกิจกรรมเดือน "กุมภาพันธ์" 

วัน เดือน ปี กิจกรรม
2 ก.พ. 2564   ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
10 ก.พ. 2564   นักเรียนชั้น ม.2-ม.3 อบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพทางการเกษตร (ฝึกอาชีพเกษตรกรและประชาชนทั่วไป)  ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน  จ.กาญจนบุรี  **หลักสูตรการปลูกและการแปรรูปกล้วย**
11 ก.พ. 2564   คณะครูอบรมวิธีจัดกิจกรรมเพื่อ Brain Exercise ในห้องเรียนแบบ Online และ Offline  (โครงการ TSQP) อบรมผ่าน ZOOM
เวลา  14.30 - 16.30 น.
17 ก.พ. 2564   เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลมมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการจัดประชุมกลุ่มยุวเกษตรกรแก่นักเรียนแกนนำกลุ่มยุวเกษตรกร
18 ก.พ. 2564   ผู้บริหารและคณะครู  อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารและครูแกนนำเพื่อความพร้อมการศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (โครงการ TSQP) อบรมผ่าน ZOOM  
เวลา 09.00 - 16.30 น.
18-19 ก.พ. 2564   นักเรียนชั้น ป.5  อบรมเชิงปฏิบัติการรู้ทันสื่อ การผลิตสื่อดีที่สร้างวัฒนธรรมการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์  ตามโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย