หน้าแรก

Written by Administrator

   ปฏิทินกิจกรรมเดือน "กรกฎาคม" 

วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 ก.ค. 2564   - นักเรียนชั้น อ.2-ม.3 รับเงินค่าเสื้อผ้า
- นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ส่งงาน Bangkaew box กล่องที่ 1
3,5 ก.ค. 2564   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารับการฉีดวัคซีน Sinovac
เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลบ้านแหลม
5 ก.ค. 2564   นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 รับ Bangkaew box กล่องที่ 2
6 ก.ค. 2564   ประชุมคณะครูเตรียมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
7 ก.ค. 2564   - เกษตรจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงผักยกแคร่
- เจ้าหน้าที่จาก อบต.บางแก้ว ฉีดพ่นย่าฆ่าเชื้อโรครอบบริเวณ
  โรงเรียน
8 ก.ค. 2564   ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ 
ตามนโยบาย การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
8-9 ก.ค. 2564   ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบ Zoom โดย สพป.เพชรบุรี เขต 1
13 ก.ค. 2564   - นักเรียน อ.2-ป.6 รับเงินค่าอาหารกลางวัน
- นักเรียนชั้น อ.2-ม.3 รับเอกสาร/ใบงาน
19 ก.ค. 2564   นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 รับ Bangkaew box กล่องที่ 3