หน้าแรก

Written by Administrator

นางวรรณา  บัวทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุุรี เขต 1
และร่วมพิธีรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้

1. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 3

2. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 3

3. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ