หน้าแรก

Written by Administrator

  ปฏิทินกิจกรรมเดือน "มิถุนายน" 

วัน เดือน ปี กิจกรรม
9 มิ.ย. 2563    มอบทุนเสมอภาค (เพิ่มเติม) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้นักเรียนจำนวน 26 คน
11 มิ.ย. 2563    ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการเตรียม
ความพร้อมจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) และความพร้อม
ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
23 มิ.ย. 2563    รพสต.บางแก้ว มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติใน
สถานศึกษาเพื่อป้องกันโรคโควิด 19
25 มิ.ย. 2563    อบต.บางแก้ว มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในโรงเรียน
30 มิ.ย. 2563    ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
รอบที่ 1 เวลา 09.00 น. ผู้ปกครองชั้นอนุบาล - ป.3
รอบที่ 2 เวลา 13.00 น. ผู้ปกครองชั้น ป.4 - ม.3