Written by Administrator

 

ประชุมครูเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนในการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งในเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และการกำหนดรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564   

 ชมภาพกิจกรรม
  อบรมการใช้งานระบบ Q-Info 
กลุ่มบริหารงานวิชาการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน (Quality learning Information System : Q-info)" ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564   

ชมภาพกิจกรรม