Written by Administrator

 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

ขื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
ที่ตั้ง : เลขที่ 41/1  หมู่ 1  ตำบลบางแก้ว  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์  76110
เบอร์โทรศัพท์ : 032-405020
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
การเปิดสอน : เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เขตพื้นที่บริการ : จำนวน 6 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 7 และ 8

 

 ข้อมูลผู้บริหาร 

ชื่อ : นางวรรณา บัวทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. บริหารการศึกษา


  คำขวัญของโรงเรียน 

"รู้เวลา  รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำชาติพัฒนา"

 

 สีประจำโรงเรียน 

สีชมพู - สีขาว

 

 

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

"งามกริยา  วาจาไพเราะ"

 

 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

มุ่งสู่มาตรฐาน วิชาการก้าวหน้า รักษาประเพณี มีคุณธรรม นำชุมชนร่วมพัฒนา

 

 พันธกิจของโรงเรียน 

จัดกระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะการแก้ปัญหาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จัดบริการและพัฒนาสุขอนามัยส่วนบุคคลและส่วนรวม
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เน้นความรับผิดชอบ มีจิตสำนึก
ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามวิถีในชุมชน
ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

 

 เป้าหมายของโรงเรียน 

ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี
ตามสิทธิอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และตรงตามศักยภาพ