Written by Administrator

 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ 
ปีการศึกษา 2563

ที่ ตำแหน่ง จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวม
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 1
2 ครูประจำการ 2 14 16
3 ครูอัตราจ้าง 1 2 3
4 ธุรการโรงเรียน - 1 1
5 นักการภารโรง 1 - 1
รวม 4 18 22

*ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563*
หมายเหตุ - ครูจักกริช  เทียมเมือง  บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

ที่ ตำแหน่ง จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวม
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 1
2 ครูประจำการ 1 14 15
3 ครูอัตราจ้าง 1 2 3
4 ธุรการโรงเรียน - 1 1
5 นักการภารโรง 1 - 1
รวม 3 18 21

*ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563*
หมายเหตุ - ครูบรรจง  กายนาคา  เกษียณอายุราชการ

 

ที่ ตำแหน่ง จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวม
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 1
2 ครูประจำการ 1 15 16
3 ครูอัตราจ้าง 1 2 3
4 ธุรการโรงเรียน - 1 1
5 นักการภารโรง 1 - 1
รวม 3 19 22

*ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563*

ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร ฯ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา

ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | ปีการศึกษา 2563 | ปีการศึกษา 2564 | ปีการศึกษา 2565 |