Written by Administrator

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

วิทยฐานะ :

วุฒิการศึกษา :

วันที่เข้ารับราชการ :

วันที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนนี้ :

นางขันเชิง  กิ่งไม้กลาง

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.  ภาษาไทย

1  พฤศจิกายน  2531

...