Written by Administrator

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

วิทยฐานะ :

วุฒิการศึกษา :

วันที่เข้ารับราชการ :

วันที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนนี้ :

นางกรรนิการ์  ระหว่างบ้าน

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.  ศิลปะ

3  พฤษภาคม  2525

10 มิถุนายน 2543