Written by Administrator

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

วิทยฐานะ :

วุฒิการศึกษา :

 

วันที่เข้ารับราชการ :

วันที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนนี้ :

นางยุพดี  ศรีอินทร์จันทร์

ครู

ชำนาญการ

บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

16 พฤษภาคม 2557

16  มีนาคม  2563