Written by Administrator

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

วิทยฐานะ :

วุฒิการศึกษา :

 

 

วันที่เข้ารับราชการ :

วันที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนนี้ :

นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง

ครู

ชำนาญการ

วท.บ.  วิทยาการคอมพิวเตอร์

ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา

วท.ม.  การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)

24  พฤษภาคม  2554

10  ตุลาคม  2561