Written by Administrator
 ครูประจำชั้นระดับปฐมวัย 
น.ส.ไพลิน ทิพย์ทิม
ตำแหน่ง  
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2
น.ส.รัชดา เกตุแก้ว
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ  
-ไม่มี-

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3

 

 ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา 

นางขันเชิง กิ่งไม้กลาง
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางหทัย เรืองทิพย์
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางกลอยใจ ระหว่างบ้าน
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางยุพดี ศรีอินทร์จันทร์
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ 
-ไม่มี-

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

น.ส.แสงเดือน สระสำราญ
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ  
-ไม่มี-

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางนลินี โชติรักษ์
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 ครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษา 

นางกรรนิการ์ ระหว่างบ้าน
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

น.ส.ลัดดาวัลย์ พงษ์เขตกรณ์
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ  
-ไม่มี-

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางจินตนา มาลี
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 ครูพิเศษ 

นางเกษร ปานมณี
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ

น.ส.พิมพันธุ์ จันทะทัง
ตำแหน่ง ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการ 
 
นางวิจิตรา ประทีปพิชัย
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ  -ไม่มี-

นางสาวกมลรัตน์ สุ่นศรี
ตำแหน่ง 
ครูผู้ช่วย  
วิทยฐานะ 
-ไม่มี-

นายชัยรัตน์ สุขพลาย
ตำแหน่ง 
ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ  
-ไม่มี-

นายจักกริช เทียมเมือง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ  -ไม่มี-

น.ส.วิไลวรรณ ทองรุ่ง
ตำแหน่ง  
ครูอัตราจ้าง
 
นายอติชัย ทุมทอง
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง