หน้าแรก

Written by Administrator

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

วิทยฐานะ :

วุฒิการศึกษา :

 

วันที่เข้ารับราชการ :

วันที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนนี้ :

นางวรรณา  บัวทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชำนาญการพิเศษ

ค.บ. คหกรรมศาสตร์

ศษ.ม.  บริหารการศึกษา

18  พฤษภาคม  2541

11 มกราคม 2561