Written by Administrator

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

วิทยฐานะ :

วุฒิการศึกษา :

 

วันที่เข้ารับราชการ :

วันที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนนี้ :

นางนลินี  โชติรักษ์

ครู

ชำนาญการ

...

ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา

27  มีนาคม  2555

...