Written by Administrator

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

วิทยฐานะ :

วุฒิการศึกษา : 

วันที่เข้ารับราชการ :

วันที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนนี้ :

นายจักกริช  เทียมเมือง

ครูผู้ช่วย

-

กศ.บ. ชีววิทยา

9 พฤศจิกายน 2563

9 พฤศจิกายน 2563