Written by Administrator

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวลัดดาวัลย์  พงษ์เขตกรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย​
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวแสงเดือน สระสำราญ
ครูชำนาญการ

 
นางกลอยใจ ระหว่างบ้าน
ครูชำนาญการพิเศษ

 
นายนราศักดิ์ เชิญเชื้อ
ครู
   
     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
นางสาวกานติ์ชนิต พานเพชร
ครู

นางสาวกานติ์ชนิต พานเพชร
ครู

นางสาวกานติ์ชนิต พานเพชร
ครู 
   
     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวลัดดาวัลย์ พงษ์เขตกรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ 

นางสาวลัดดาวัลย์ พงษ์เขตกรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ 

นางสาวลัดดาวัลย์ พงษ์เขตกรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ