Written by Administrator

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางยุพดี ศรีอินทร์จันทร์
ครูชำนาญการ

 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายสหัสวรรษ นาคอินทร์
ครูอัตราจ้าง


นายสหัสวรรษ นาคอินทร์
ครูอัตราจ้าง


นายสหัสวรรษ นาคอินทร์
ครูอัตราจ้าง
   
     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายสหัสวรรษ นาคอินทร์
ครูอัตราจ้าง

นายสหัสวรรษ นาคอินทร์
ครูอัตราจ้าง

นายสหัสวรรษ นาคอินทร์
ครูอัตราจ้าง
   
     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายสหัสวรรษ นาคอินทร์
ครูอัตราจ้าง

นายสหัสวรรษ นาคอินทร์
ครูอัตราจ้าง

นายสหัสวรรษ นาคอินทร์
ครูอัตราจ้าง