Written by Administrator


 

รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนออนไลน์
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ พร้อมด้วยคณะครู รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนออนไลน์ผ่านระบบการประุชมทางไกลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยมีการ
นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
แบ่งเป็น 2 หัวข้อได้แก่ 1) การดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ 2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-14.00 น.
 
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผ่านระบบทางไกล (Video Conference)
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video conference) เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564  
จัดโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.เพชรบุรี เขต 1 

ชมภาพกิจกรรม
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการ
ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และติดตาม
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระขาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 8 กรกฎาคม 2564   

 ชมภาพกิจกรรม 
อัลบัม#1 
อัลบัม#2 (ขอบคุณภาพจากกล้อง สพป.เพชรบุรี เขต 1)

อบต.บางแก้ว ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค
เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
เพื่อทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบและห้องปฏิบัติการต่างๆ รอบบริเวณโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564   

ชมภาพกิจกรรม
คณะจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงผักยกแคร่
คณะติดตามงานโครงการผักยกแคร่ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงผักยกแคร่ ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ซึ่งโรงเรียนได้มีการดำเนินการผสมดินใส่แคร่และปลูกผักบุ้งแล้ว พร้อมทั้งได้มีการจัดทำ
แปลงผักสวนครัวรั้วกินได้อีกด้วย  

ชมภาพกิจกรรม
ประชุมคณะครูเตรียมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่จะมาในวันที่ 8 ก.ค. 64 นี้ และ ผอ.ธีระพันธุ์ ธีรานันท์ ได้มาชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามโครงการ TSQP2B สำหรับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 นี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564   
ชมภาพกิจกรรม
นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 รับ Bangkaew box กล่องที่ 2
ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มอบกล่อง ฺBangkaew box (ชุดการเรียนรู้เสริมทักษะในศตวรรษที่ 21) ให้กับนักเรียนชั้น ม.1-3 ทุกคน เพื่อใช้เรียนรู้ในช่วงที่ยังไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ โดยแต่ละชั้นมีห้วข้อการเรียนรู้ดังนี้
     - ชั้น ม.1 การประดิษฐ์กระปุกออมสิน
     - ชั้น ม.2 การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุในท้องถิ่น
     - ชั้น ม.3 การทำกระถางปูนซีเมนต์จากผ้า
ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564   

ชมภาพกิจกรรม
นักเรียนทุกชั้นรับเงินค่าเสื้อผ้านักเรียน
โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ แจกเงินค่าเสื้อผ้านักเรียนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมทั้งแจกเอกสารใบงานสำหรับการเรียนรู้อยู่ที่บ้าน และนักเรียน
ชั้น ม.1-ม.3 นำ Bangkaew box กล่องที่ 1 มาส่ง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564   

ชมภาพกิจกรรม
นักเรียนแกนนำกลุ่มยุวเกษตรกรเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมดิน
ปลูกผัก
นักเรียนแกนนำกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ พร้อมด้วยคณะครู ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมดินปลูกผัก ณ ร้านลุงหลี-ครูเขียดบ้านต้นไม้ ต.โพพระ อ.เมือง จ.เพชรบุรี และได้นำดินที่ผสมแล้วมาใส่แคร่ปลูกผักที่โรงเรียน วันที่ 28 มิถุนายน 2564 และได้ปลูกผักบุ้งบนแคร่
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564   

ชมภาพกิจกรรม
นักเรียนชั้น อ.2-ป.6 รับอาหารเสริม (นม)
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มารับอาหารเสริม
(นมโรงเรียน) และเอกสารใบงานสำหรับการเรียนรู้อยู่ที่บ้าน 
วันที่ 22 มิถุนายน 2564   

ชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ รับมอบแคร่ปลูกผัก
โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ รับมอบแคร่ปลูกผักจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการผักยกแคร่ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 และรับมอบอุปกรณ์ปัจจัยการผลิต ไม่วาจะเป็นเมล็ดพันธุ์ผัก พีทมอส ถาดเพาะ
ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2564 ณ
 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ 
ชมภาพกิจกรรม

นักเรียนทุกชั้นมารับเอกสารใบงานประกอบการเรียน
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับเอกสารใบงานประกอบการเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 รับ Bangkaew box
กล่องที่ 1 เพื่อใช้เรียนรู้ในช่วงที่ยังไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้
โดย Bangkaew box แต่ละชั้นมีห้วข้อการเรียนรู้ดังนี้
     - ชั้น ม.1 การทำน้ำยาล้างจานจากสมุนไพรในท้องถิ่น
     - ชั้น ม.2 การทำผ้ามัดย้อมด้วยสีจากป่าชายเลน
ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 16 มิถุนายน 2564   

ชมภาพกิจกรรม
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารับวัคซีน Sinovac
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ รับการฉีดวัคซีน Sinovac ณ โรงพยาบาลบ้านแหลม จำนวน 2 เข็ม ดังนี้
laughing เข็มที่ 1 : วันที่ 12, 14 มิถุนายน 2564
laughing เข็มที่ 2 : วันที่ 3, 5 กรกฎาคม 2564

ชมภาพกิจกรรม
ประชุมครูเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 11 มิถุนายน 2564  
ชมภาพกิจกรรม
นักเรียนชั้น ม.3 รับ Bangkaew box กล่องที่ 1
ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มอบกล่อง ฺBangkaew box (ชุดการเรียนรู้เสริมทักษะในศตวรรษที่ 21) ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ทุกคน เพื่อใช้เรียนรู้
ในช่วงที่ยังไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ โดยมีห้วข้อการเรียนรู้ คือ ระบบนิเวศนาเกลือและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนาเกลือ
ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 10 มิถุนายน 2564   

ชมภาพกิจกรรม
  รับการตรวจเยี่ยมจากคณะ ศปก.อำเภอบ้านแหลม
คณะทำงาน ทีมที่ 3 จาก ศปก.อ.บ้านแหลม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนแบบ On-site ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 8 มิถุนายน 2564   
ชมภาพกิจกรรม
นักเรียนทุกชั้นรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ วันที่ 1 มิถุนายน 2564   
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมครูเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนในการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งในเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และการกำหนดรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564   

 ชมภาพกิจกรรม
อบรมการใช้งานระบบ Q-Info 
กลุ่มบริหารงานวิชาการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน (Quality learning Information System : Q-info)" ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564   

ชมภาพกิจกรรม