Written by Administrator

 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

ขื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
ที่ตั้ง : เลขที่ 41/1  หมู่ 1  ตำบลบางแก้ว  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์  76110
เบอร์โทรศัพท์ : 032-405019 , 032-405020
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
การเปิดสอน : เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เขตพื้นที่บริการ : จำนวน 6 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 7 และ 8

 

 ข้อมูลผู้บริหาร 

ชื่อ : นางวรรณา บัวทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. บริหารการศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8045897


  คำขวัญของโรงเรียน 

"รู้เวลา  รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำชาติพัฒนา"

 

 สีประจำโรงเรียน 


สีชมพู - ขาว

 

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

"งามกริยา  วาจาไพเราะ"

 

 วิสัยทัศน์ (Vision) ของโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมดี  ผู้เรียนมีคุณธรรม  มีจิตสาธารณะ  ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

 

 พันธกิจ (Mission) ของโรงเรียน 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
5. จัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสร้างภาคีเครือข่าย  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

 

 เป้าหมาย (Goals) ของโรงเรียน 

1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม
4. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ  ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
7. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้  และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8. ชุมชน  ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

 

 ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสถานศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
5. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

 

 กลยุทธ์ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา