Written by Administrator

 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ 
ปีการศึกษา 2565

ที่ ตำแหน่ง จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวม
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 1
2 ครูประจำการ 2 11 13
3 ครูอัตราจ้าง - 2 2
4 ธุรการโรงเรียน - 1 1
5 นักการภารโรง 1 - 1
รวม 3 15 18

*ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565*
หมายเหตุ - 1) ครูหทัย เรืองทิพย์  ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) สพป.เพชรบุรี เขต 2
2) ครูอติชัย ทุมทอง ครูอัตราจ้าง ลาออก


ที่ ตำแหน่ง จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวม
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 1
2 ครูประจำการ 2 12 14
3 ครูอัตราจ้าง 1 2 3
4 ธุรการโรงเรียน - 1 1
5 นักการภารโรง 1 - 1
รวม 4 16 20

*ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565*
หมายเหตุ - ครูเกษร ปานมณี  เกษียณอายุราชการ

ที่ ตำแหน่ง จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวม
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 1
2 ครูประจำการ 2 13 15
3 ครูอัตราจ้าง 1 2 3
4 ธุรการโรงเรียน - 1 1
5 นักการภารโรง 1 - 1
รวม 4 17 21

*ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565*

 

ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร ฯ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา

ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | ปีการศึกษา 2563 | ปีการศึกษา 2564 | ปีการศึกษา 2565 |