Written by Administrator

 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ 
ปีการศึกษา 2567

ที่ ตำแหน่ง จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวม
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 1
2 ครูประจำการ 3 11 14
3 ครูอัตราจ้าง 1 3 4
4 ธุรการโรงเรียน - 1 1
5 นักการภารโรง 1 - 1
รวม 5 16 21

*ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567*

ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | ปีการศึกษา 2563 | ปีการศึกษา 2564 | ปีการศึกษา 2565 |
ปีการศึกษา 2566 | ปีการศึกษา 2567 |