Written by Administrator

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายนราศักดิ์ เชิญเชื้อ
ครู

 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


นายนราศักดิ์ เชิญเชื้อ
ครู
วิชา สังคมศึกษา


นางสาวแสงเดือน สระสำราญ
ครูชำนาญการ
วิชา ประวัติศาสตร์


นายนราศักดิ์ เชิญเชื้อ
ครู
วิชา การป้องกันการทุจริต


นางสาววิไลวรรณ ทองรุ่ง
ครูอัตราจ้าง
วิชา สังคมศึกษา


นางสาววิไลวรรณ ทองรุ่ง
ครูอัตราจ้าง
วิชา ประวัติศาสตร์


นายนราศักดิ์ เชิญเชื้อ
ครู
วิชา การป้องกันการทุจริต


นายนราศักดิ์ เชิญเชื้อ
ครู
วิชา สังคมศึกษา


นายนราศักดิ์ เชิญเชื้อ
ครู
วิชา ประวัติศาสตร์


นายนราศักดิ์ เชิญเชื้อ
ครู
วิชา การป้องกันการทุจริต

   
     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


นางสาววิไลวรรณ ทองรุ่ง
ครูอัตราจ้าง
วิชา สังคมศึกษา
วิชา ประวัติศาสตร์
วิชา การป้องกันการทุจริต


นางสาววิไลวรรณ ทองรุ่ง
ครูอัตราจ้าง
วิชา สังคมศึกษา
วิชา ประวัติศาสตร์
วิชา การป้องกันการทุจริต

นางสาววิไลวรรณ ทองรุ่ง
ครูอัตราจ้าง
วิชา สังคมศึกษา
วิชา ประวัติศาสตร์
วิชา การป้องกันการทุจริต
   
     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


นายชัยรัตน์ สุขพลาย
ครู
วิชา สังคมศึกษา
วิชา ประวัติศาสตร์
วิชา การป้องกันการทุจริต


นายชัยรัตน์ สุขพลาย
ครู
วิชา สังคมศึกษา
วิชา ประวัติศาสตร์
วิชา การป้องกันการทุจริต


นายชัยรัตน์ สุขพลาย
ครู
วิชา สังคมศึกษา
วิชา ประวัติศาสตร์
วิชา การป้องกันการทุจริต