Written by Administrator
อบรมโครงการส่งเสริมชุมชนปลอดบุหรี่ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว จัดการอบรมให้กับนักเรียนชั้น ม.1-3 เรื่อง การส่งเสริมชุมชนปลอดบุหรี่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562
ชมภาพกิจกรรม
อบรมการพัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วจัดการอบรมให้กับนักเรียนชั้น ม.1-3 เรื่อง การพัฒนาระบบสุขภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมกลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว
นางวรรณา บัวทอง ประธานกลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว จัดการประชุมกลุ่มเครือข่ายเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ เกี่ยวกับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 
ชมภาพกิจกรรม 
พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร
ยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรม 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม และนวัตกรรมคุณธรรม สร้างสรรค์คนดี ณ หอประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 
ชมภาพกิจกรรม

ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ นายเอกชัย เตียเจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางจินตนา มาลี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ มาประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้กับ นางวิจิตรา ประทีปพิชัย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูต่อไป ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562
ชมภาพกิจกรรม  

ต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่  คุณครูกมลรัตน์  สุ่นศรี
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ให้การต้อนรับนางสาวกมลรัตน์  สุ่นศรี  ครูคนใหม่ที่ได้รับคำสั่งบรรจุแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ พร้อมทั้งผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านหนองมะกอก ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน
บางแก้ว ฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ชมภาพกิจกรรม 
กีฬากลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว  ประจำปีการศึกษา2562
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว  จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาประจำปี
การศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านความรู้
ทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการกีฬา เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย โดยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ
ระหว่างวันที่ 19-23  สิงหาคม 2562
 ชมภาพกิจกรรม
  
| เตรียมความพร้อม |
วันที่ 19 |
วันที่ 20 |

วันที่ 21 | 
วันที่่ 22 | 
| วันที่ 23 อัลบัม1อัลบัม2 , อัลบัม3 |
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  ได้มาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ให้กับโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลาการใน
โรงเรียนทุกท่านปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
 ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงครบรอบ 87 พรรษา และวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียน บุคลกรในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดิน ณ โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
 ชมภาพกิจกรรม 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชมคมอำเภอบ้านแหลม
เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2562

 ชมภาพกิจกรรม 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ
ร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ โครงการพระราชดำริฟาร์มทะเล
ตัวอย่าง  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

 ชมภาพกิจกรรม 
  โครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ
ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.1 โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ เข้าร่วม
โครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จัดโดยสำนักการลูกเสือ
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรี และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ณ ค่ายลูกเสือ
แก่งกระจานริเวอร์ไซต์รีสอร์ท ระหว่าง
วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562
 ชมภาพกิจกรรม  
แห่เทียนพรรษา 
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้าน
บางแก้ว ฯ รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนและชาวชุมชนบางแก้ว ร่วมกัน
แห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัด 
โคมนาราม (วัดในบางแแก้ว) เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมทำบุญและเป็นการ
สืบสานประเพณีไทย 
เมื่อวัน 15 กรกฎาคม 2562
 ชมภาพกิจกรรม  
ทัศนศึกษา ณ จังหวัดราชบุรี 
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้าน
บางแก้ว ฯ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จ.ราชบุรี ได้แก่ ฟาร์มแกะนิวแลนด์ ซึ่ง
ตั้งอยู่ที่ อ.สวนผึ้ง 
โครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม และร้านตุ๊กตาโอปอ
ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.โพธาราม และกาดวิถีชุมชนคูบัว ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง
เมื่อวัน 12 กรกฎาคม 2562
 ชมภาพกิจกรรม
 
อัลบัม#1 | อัลบัม#2 | 
  โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 1 คน เข้าร่วมการอบรมโครงการ
ว้ยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
สพป.เพชรบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
 ชมภาพกิจกรรม
  
  รับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ รับการตรวจสอบการดำเนินงานการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จากคณะผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุมโรงเรียน
บ้านบางแก้ว ฯ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
 ชมภาพกิจกรรม
  
  วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ร่วมงาน
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ครบรอบ 16 ปี และรับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
1. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 3
2. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 3
3. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ณ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
 ชมภาพกิจกรรม
 อัลบัม#1 | อัลบัม#2 | อัลบัม#3 |
(ที่มา : ขอบคุณรูปภาพจาก สพป.เพชรบุรี เขต 1) 
  ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  ได้มาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ให้กับโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลาการใน
โรงเรียนทุกท่านปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
 ชมภาพกิจกรรม
 
  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
กลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม โดยมีกิจกรรมเดินสวนสนามของกองลูกเสือ-เนตรนารีจากโรงเรียนต่าง ๆ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ
ณ สนามโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
 ชมภาพกิจกรรม
ฝึกซ้อม | เตรียมสถานที่ | วันจริง#1 | วันจริง#2 |
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ เข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติ 
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1  วันที่ 29 มิถุนายน 2562
 ชมภาพกิจกรรม | ภาพจากกลุ่มนิเทศ ฯ

(ที่มา : ขอบคุณรูปภาพจากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1)

  เลี้ยงต้อนรับ เลี้ยงส่ง เลี้ยงแสดงความยินดี
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ
พร้อมใจกันเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เลี้ยงส่ง
นักศึกษาสังเกตการสอน และเลี้ยงแสดงความยินดีกับคุณครูไพลิน
ทิพย์ทิม และคุณครูวิไลวรรณ ทองรุ่ง เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทาน
ปริญาบัตรหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ร้านส้มตำ
บางแก้ว  วันที่ 29 มิถุนายน 2562
 ชมภาพกิจกรรม 
  การอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ปีงบประมาณ 2562 ให้กับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3
ของโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน-
บางแก้ว ฯ  วันที่ 28 มิถุนายน 2562
 ชมภาพกิจกรรม 
การอบรมโครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วจัดทำโครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ให้กับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3
ของโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวและปลูกฝังให้เกิดความรักความอบอุ่นและความผาสุกใน
ครอบครัวและสังคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ
วันที่ 27 มิถุนายน 2562
 ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญและตระหนักในคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยต่าง ๆ การประกวดจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับสุนทรภู่ และ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภาษาไทย  วันที่ 26 มิถุนายน 2562
 ชมภาพกิจกรรม
อัลบัม#1 | อัลบัม#2 |
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ร่วมเดินรณรงค์
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในชุมชน
ตำบลบางแแก้วเห็นความสำคัญและตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
 ชมภาพกิจกรรม 
  รับการนิเทศติดตาม ภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ รับการนิเทศติดตามด้านการบริหารจัดการและ
การจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากคณะนิเทศ
ติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  วันที่ 21 มิถุนายน 2562
 ชมภาพกิจกรรม 
  การเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำ
ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิจริง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การเข้าคูหาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การนับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 13 มิถุนายน 2562
 ชมภาพกิจกรรม
 
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีนางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนอบน้อม แสดงความกตัญญูกตเวทีตา ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ณ อาคารอเนกประสงค์
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 
 ชมภาพกิจกรรม 
อัลบัม#1 | อัลบัม#2
 | 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดการประชุมคระกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ เพื่อชี้แจง
การดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ที่ประชุมทราบ
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้ว
 ชมภาพกิจกรรม
 
  มอบทุนการศึกษา
พระครูใบฎีกาวิรัตน์  รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา  มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จำนวน 13 ทุน ทุนละ 500 บาทและมอบทุนให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันการแต่งเรียงความ เรื่องความกตัญญู โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1-3 ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 1,500 บาท  1,000 บาท  และ 500 บาท ตามลำดับ
วันที่ 10 มิถุนายน 2562
 ชมภาพกิจกรรม
  
  กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 คน  ร่วมกิจกรรมวัน
สหกรณ์นักเรียน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค
เพชรบุรี โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน
กิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนต่าง ๆ  การประกวดแข่งขันเล่านิทาน
และการเล่นเกมชิงรางวัลต่าง ๆ มากมาย
 ชมภาพกิจกรรม
  
  โครงการค่ายทักษะชีวิต
ตัวแทนนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมเข้าค่าย
ตามโครงการค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ค่ายศรียานนท์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562
 ชมภาพกิจกรรม
 

ดูกิจกรรมปีการศึกษา 2562 ต่อคลิกที่นี่