หน้าแรก

Written by Administrator
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

กิจกรรมโครงการ Connext ED
ประจำเดือน มิถุนายน 2567


กิจกรรมการเรียนรู้
"หลักสูตรโครงการทำมาค้าขาย (หลักสูตรออนไลน์)"

เดือนนี้จะเริ่มเรียน "หลักสูตรการทำธุรกิจ"

กลุ่มเป้าหมาย: น้องๆนักเรียนในโครงการทำมาค้าขาย
หรือน้องๆระดับชั้น ป.4-ม.3 มีขั้นตอนการเรียนดังนี้

1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 2. เข้าเรียนหลักสูตรการทำธุรกิจ ใช้เวลาประมาณ 40-50 นาที

3. ทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน

ทำแบบทดสอบหลังเรียน

 

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567


กิจกรรมการเรียนรู้
"หลักสูตรโครงการทำมาค้าขาย (หลักสูตรออนไลน์)"

เดือนนี้จะเริ่มเรียน "หลักสูตรการทำบัญชีเบื้องต้น"

กลุ่มเป้าหมาย: น้องๆนักเรียนในโครงการทำมาค้าขาย
หรือน้องๆระดับชั้น ป.4-ม.3 มีขั้นตอนการเรียนดังนี้

1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 2. เข้าเรียนหลักสูตรการทำธุรกิจ ใช้เวลาประมาณ 40-50 นาที

3. ทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน

ทำแบบทดสอบหลังเรียน