หน้าแรก

Written by Administrator

นักเรียนชั้น ป.4-6 ร่วมกิจกรรมอบรมกับ อบต.บางแก้ว
"โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี"
ณ โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริฯ 
วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2567

ภาพกิจกรรม

รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567

ภาพกิจกรรม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว
ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2567
ระดับกลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว
ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567

ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ปี 2567
ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567

ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2567
ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567

ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2567

ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมมอบปลอกแขนคณะกรรมการสภานักเรียน
ปีการศึกษา 2567
ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2567

ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567

ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567

ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทำนองสรภัญญะ
ระดับจังหวัด
  ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค 15)
  ณ วัดท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567
  ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 8
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567

ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบ
มีส่วนร่วม (ครั้งที่ 3)
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567

ภาพกิจกรรม

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤษภาคม 2567

ภาพกิจกรรม