หน้าแรก

Written by Administrator

  ปฏิทินกิจกรรม 
"ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567" 

วัน เดือน ปี กิจกรรม
พฤ. 16 พ.ค. 2567   เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
พ. 29 พ.ค. 2567   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567

พฤ. 30 พ.ค. 2567  

ภาคเช้า นักเรียนชั้น ป.5-ม.3 ร่วมกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบ
นิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม กับ อบต.บางแก้ว
พฤ. 13 มิ.ย. 2567   - ภาคเช้า พิธีไหว้ครู
   - ภาคบ่าย กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน 
พ. 26 มิ.ย. 2567   - ภาคเช้า กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
  - ภาคบ่าย กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย 
ศ. 28 มิ.ย. 2567  กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย กลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว
จ. 1 ก.ค. 2567   พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว
พ. 3 ก.ค. 2567   รับการประเมินการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
พฤ. 4 ก.ค. 2567   นักเรียนชั้น ป.4-6 ร่วมกิจกรรมอบรมกับ อบต.บางแก้ว
"โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี" ณ ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ 
พฤ. 18 ก.ค. 2567   - ภาคเช้า กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย ณ สพป.พบ.1
ศ. 19 ก.ค. 2567   รับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจากผู้ประเมินภายนอก (สมศ.) 
ศ. 26 ส.ค. 2567   นักเรียนชั้น ป.5 - ม.3 ทัศนศึกษา
30 ก.ค. - 1 ส.ค. 2567   - อ. 30 - พ. 31 ก.ค. 2567 สอบกลางภาคระดับประถมศึกษา
  - อ. 30 - พฤ. 1 ส.ค. 2567 สอบกลางภาคระดับมัธยมศึกษา
พ. 7 ส.ค. 2567   กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
พฤ. 8 ส.ค. 2567   นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ป.4 ทัศนศึกษา
พฤ. 15 ส.ค. 2567   กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์