หน้าแรก

Written by Administrator

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

วิทยฐานะ :

  วุฒิการศึกษา :

วันที่เข้ารับราชการ :

วันที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนนี้ :

นายชัยรัตน์  สุขพลาย

ครูผู้ช่วย

-ไม่มี-

วท.บ.  วิทยาการคอมพิวเตอร์

2 ธันวาคม 2562

2 ธันวาคม 2562